Mājaslapas noteikumi & distances līgums

Versija: 2022.gada 9. novembris

 Lūdzam rūpīgi iepazīties ar Mājaslapas un/vai Pakalpojumu izmantošanas noteikumiem un nosacījumiem (turpmāk – Distances līgums), pirms uzsākt Mājaslapas un/vai Pakalpojumu izmantošanu.

DISTANCES LĪGUMS

Par Mājaslapas un/vai Pakalpojumu izmantošanu

    1.    VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

        Šis Distances līgums attiecas uz mājaslapu tomskreicbergs.lv un neatkarigais.lv (turpmāk, atsaucoties uz abām mājaslapām – Mājaslapa) un Mājaslapā piedāvāto pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojumu) izmantošanu.

        Šis Distances līgums tiek slēgts starp Crosshill Global Solutions SIA (turpmāk – Pakalpojumu sniedzējs), Reģ.Nr.45403058991, juridiskā un faktiskā adrese Rūpniecības iela 5-14, Rīga, LV-1010, Latvija, e-pasts: info@tomskreicbergs.lv, tālr. 28 812 712, un

a.  fizisku rīcībspējīgu personu, kas ir sasniegusi pilngadību un kas, izmantojot Mājaslapas pieejamo pakalpojumu pirkšanas formu vai citādā veidā nosūtot informāciju par nepieciešamo Pakalpojumu un savus personas datus, izsaka vēlmi iegādāties Mājaslapā piedāvātos Pakalpojumus vai

b. juridisko personu, tajā skaitā arī valsts vai pašvaldības iestādi vai citu publisko tiesību juridisko personu kas, izmantojot Mājaslapas pieejamo pakalpojumu pirkšanas formu vai citādā veidā nosūtot informāciju par nepieciešamo Pakalpojumu un juridiskās personas datus, izsaka vēlmi iegādāties Mājaslapā piedāvātos Pakalpojumus.

Turpmāk gan a., gan b. punktos minētās personas tiek sauktas par "Lietotājs."

      Šis Distances līgums neattiecas uz Mājaslapas informatīvo saturu, kas pieejams bezmaksas.

        Šī Distances līguma noteikumi neattiecas uz pakalpojumiem, kas tiek sniegti saskaņā ar individuālu vienošanos starp Pakalpojumu sniedzēju un klientu.

      Slēdzot šo Distances līgumu, Lietotājs - juridiska persona netiek uzskatīts par patērētāju Patērētāju tiesību aizsardzības likuma un Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” izpratnē un minētie normatīvie akti netiek piemēroti, tomēr Pakalpojumu sniedzējs arī Lietotājam – juridiskai personai saglabā iespēju izmantot Distances līguma 5.daļā piešķirtās Atteikuma tiesības.


    2.    MĀJASLAPAS SATURS UN TĀS LIETOŠANA

        Ja vien nav norādīts citādi, viss Mājaslapā pieejamais saturs pieder Pakalpojumu sniedzējam vai tā licencētājiem. Pakalpojumu sniedzējs pieliek visas pūles, lai nodrošinātu, ka Mājaslapā sniegtais saturs nepārkāpj nevienu piemērojamo tiesību normu vai trešo personu tiesības.

        Ja Lietotājam rodas pamatotas aizdomas, ka Mājaslapā ievietotais saturs vai sniegtie Pakalpojumi var pārkāpt tiesību normas vai trešo personu tiesības, Lietotājam ir tiesības vērsties pie Pakalpojuma sniedzēja, izmantojot šajā Distances līgumā norādīto kontaktinformāciju.

        Lietotājs nedrīkst kopēt, lejupielādēt, kopīgot, modificēt, tulkot, pārveidot, publicēt, pārsūtīt, pārdot, apakšlicencēt, rediģēt, pārsūtīt / piešķirt trešajām personām vai veidot atvasinātus darbus no Mājaslapā pieejamā satura, kā arī nedrīkst ļaut trešajām pusēm to darīt, izmantojot Lietotāju vai viņa ierīces vai piekļuves datus, pat bez Lietotāja ziņas, ja šādām darbībām nav saņemta Pakalpojuma sniedzēja raksveida atļauja.

        Mājaslapu un tajā sniegtos Pakalpojumus var izmantot tikai saskaņā ar šo Distances līgumu un piemērojamajiem tiesību aktiem. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par piemērojamo tiesību aktu, šī Distances līguma vai trešo personu tiesību ievērošanu. Pakalpojumu sniedzējs patur tiesības veikt jebkādus atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu savas likumīgās intereses, tostarp liegt Lietotājam piekļuvi Mājaslapai vai tajā sniegtajiem Pakalpojumiem, izbeigt Distances līgumu, kā arī ziņot kompetentajām iestādēm par iespējamiem Lietotāja veiktiem pārkāpumiem.

        Izmantojot Mājaslapu, Lietotājam var būt piekļuve ārējiem resursiem, ko nodrošina trešās personas. Lietotājs atzīst un piekrīt, ka Pakalpojuma sniedzējs nekontrolē šādus resursus un tāpēc nav atbildīgs par to saturu un pieejamību.

    3.    PAKALPOJUMU PASŪTĪŠANAS, PIEGĀDES UN APMAKSAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

        Pakalpojumu sniedzējs Mājaslapā piedāvā iegādāties pakalpojumus, kas saistīti ar finanšu izglītību un apmācībām.

        Lietotājam, kas iegādājies Pakalpojumus, ir saistoši šī Distances līguma nosacījumi, kā arī konkrētā Pakalpojuma noteikumi, kas atrodami konkrētajiem Pakalpojumiem veltītajās Mājaslapas sadaļās un ar kuriem Lietotājs tiek iepazīstināts pirms Pakalpojuma apmaksas (turpmāk – Pakalpojuma noteikumi).

        Pakalpojumu cena, apraksts vai pieejamība ir norādīti Mājaslapas attiecīgajās sadaļās, un tie var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

        Lai iegādātos Pakalpojumus, Lietotājam ir saistoši turpmāk minētie noteikumi:

        Lietotājs Mājaslapas attiecīgajā sadaļā, šajā Distances līgumā un konkrēta Pakalpojuma noteikumos iepazīstas ar Pakalpojumu, tā aprakstu un cenu, kā arī pats izvēlas sev interesējošo Pakalpojumu;

        Lietotājs Mājaslapas sadaļā, kas paredzēta norēķinu veikšanai par konkrētu Pakalpojumu, norāda norēķinu adresi, kontaktinformāciju un izvēlēto maksājuma veidu. Informācija par personas datu apstrādi attiecībā uz iesniegtajiem personas datiem iekļauta Privātuma politikā;

        Pirkšanas procesa laikā Lietotājs jebkurā laikā var modificēt, labot vai mainīt sniegto informāciju vai pilnībā pārtraukt pirkšanas procesu;

        Pēc visas nepieciešamās informācijas sniegšanas Lietotājs rūpīgi pārskata pasūtījumu un tikai tad veic norēķinu, spiežot pogu “pirkt” vai “pabeigt reģistrāciju”.

        Apmaksu nevar veikt, kamēr Lietotājs neapstiprina, ka piekrīt šī Distances līguma noteikumiem, ieliekot atzīmi pie apliecinājuma “Esmu izlasījis un piekrītu Distances līgumam”, un konkrēta Pakalpojuma noteikumiem, ieliekot atzīmi pie attiecīga apliecinājuma “Esmu izlasījis un piekrītu [Pakalpojuma nosaukums] noteikumiem”.

        Visu Pakalpojuma kopējā cena tiek norādīta pirms apmaksas veikšanas un tā netiek mainīta visu šī Distances līguma darbības laiku. Cenas Mājaslapā tiek parādītas eiro valūtā, iekļaujot tajās pievienotās vērtības nodokli, ja vien nav norādīts savādāk.

        Lietotājs neiegūst nekādas tiesības izmantot iegādāto Pakalpojumu, kamēr Pakalpojumu sniedzējs nav saņēmis kopējo pirkuma cenu.

        Visi maksājumi tiek apstrādāti, izmantojot trešo personu pakalpojumus, tādēļ Mājaslapa neglabā nekādu maksājumu informāciju, neapstrādā maksājumus, bet saņem paziņojumu tikai tad, kad maksājums ir veiksmīgi pabeigts.

        Distances līgums tiek uzskatīts par noslēgtu dienā, kad nauda par Pakalpojumu tiek ieskaitīta Pakalpojuma sniedzēja bankas kontā. Distances līguma noslēgšanas apliecinājums ir informācija no Pakalpojuma sniedzēja e-pasta, ka apmaksa ir saņemta.

        Pēc kopējās pirkuma cenas samaksas Pakalpojuma sniedzējs vienas darba dienas laikā nosūta Lietotājam nepieciešamās piekļuves Pakalpojuma izmantošanai atbilstoši Pakalpojuma noteikumiem. Ja Lietotājs nav laicīgi saņēmis nepieciešamās piekļuves, tas tiek aicināts nekavējoties sazināties ar Pakalpojumu sniedzēju, izmantojot šajā Distances līgumā norādīto kontaktinformāciju.

    4.    PIEDĀVĀJUMI UN ATLAIDES

        Pakalpojumu sniedzējs var piedāvāt atlaides vai sniegt īpašus piedāvājumus Pakalpojumu iegādei. Uz jebkuru šādu piedāvājumu vai atlaidi vienmēr attiecas atbilstības kritēriji, noteikumi un nosacījumi, kas noteikti Mājaslapas attiecīgajā sadaļā.

        Piedāvājumi un atlaides tiek piešķirti pēc Pakalpojuma sniedzēja brīviem ieskatiem. Atkārtoti piedāvājumi vai atlaides nerada tiesības Lietotājam paļauties, ka šādi piedāvājumi vai atlaides būs spēkā nākotnē. Atlaižu piedāvājumi var būt spēkā tikai ierobežotu laiku, par ko Lietotājs tiek informēts.

    5.    ATTEIKUMA TIESĪBAS

        Lietotājam ir tiesības ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Pakalpojuma apmaksas datuma atteikties no šī Līguma. Konkrētu Pakalpojumu gadījumā Pakalpojumu sniedzējs var piedāvāt garāku atteikšanās termiņu – šādā gadījumā atteikšanās termiņš tiek norādīts konkrētā Pakalpojuma noteikumos vai arī pārdošanas lapā.   

        Lai izmantotu atteikuma tiesības, Lietotājs nosūta Pakalpojumu sniedzējam nepārprotamu paziņojumu par nodomu atteikties no Distances līguma, izmantojot šajā Distances līgumā norādīto kontaktinformāciju. Šajā nolūkā Lietotājs var izmantot šādu atteikuma veidlapas paraugu:

CROSSHILL GLOBAL SOLUTIONS SIA

Rūpniecības iela 5-14, Rīga, LV-1010, Latvija
info@tomskreicbergs.lv

Ar šo paziņoju, ka es atsakos no Distances līguma par šādu Pakalpojumu sniegšanu:

_____________________________________________ (pakalpojumu apraksts). Distances līgums noslēgts: ____________ (Pakalpojuma apmaksas datums). Lietotāja vārds: _________________. Lietotāja e-pasta adrese: ______________________________

Datums: _____________________________________________

(paraksts, ja aizpildīts papīra formā)

        Pakalpojuma sniedzējs, saņemot atteikuma pieteikumu, nekavējoties paziņo Lietotājam par atteikuma pieteikuma saņemšanu, nosūtot informāciju uz norādīto e-pasta adresi.

        Lietotājam, kurš atbilstoši šiem noteikumiem atsakās no Distances līguma, Pakalpojuma sniedzējs atmaksā visus Pakalpojuma sniedzējam veiktos maksājumus. Šāda atmaksa tiek veikta bez liekas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Pakalpojuma sniedzējs ir informēts par Lietotāja lēmumu atteikties no Distances līguma.

        Atmaksa tiek veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Lietotājs ir izmantojis sākotnējam darījumam, ja vien Lietotājs un Pakalpojumu sniedzējs nav rakstiski vienojušies par citu atmaksas kārtību.

        Izmantojot atteikuma tiesības, Lietotājs zaudē piekļuvi iegādātajam Pakalpojumam.

        Pieteikums Pakalpojuma maksas atmaksai un atteikuma tiesību realizēšanai var tikt pieņemts arī e-pastā bez droša elektroniska paraksta, ja tas tiek nosūtīts no e-pasta adreses, kas ir tikusi izmantota Pakalpojuma iegādes procesā un ja atmaksai tiek izmantots tas pats maksāšanas līdzeklis, kādu Lietotājs ir izmantojis sākotnējam darījumam. Ja Pakalpojumu sniedzējam rodas šaubas par neparakstīta pieteikuma apstākļiem, tas var pieprasīt papildu informāciju pirms pieteikuma apstrādes vai arī aicināt Lietotāju iesniegt parakstītu pieteikumu.

    6.    SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

        Gadījumā, ja Lietotājam ir pretenzijas par Pakalpojuma kvalitāti, Lietotājs ir tiesīgs ar rakstveida noformētu iesniegumu vērsties pie Pakalpojuma sniedzēja, to nosūtot uz Pakalpojuma sniedzēja juridisko adresi vai e-pasta adresi, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

        Pakalpojuma sniedzējs 10 (desmit) dienu laikā izskata saņemto sūdzību un gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs uzskata sūdzību par pamatotu, viena mēneša laikā no minētās sūdzības saņemšanas dienas veic visas nepieciešamās darbības, lai Lietotāja sūdzībā minēto novērstu.

        Pakalpojumu sniedzējs atbild arī uz neparakstītu iesniegumu pēc būtības, taču šajā gadījumā netiek iesniegti personas dati.


    7.    STRĪDU IZŠĶIRŠANA

        Jebkuru strīdu vai nesaskaņu, kas starp Pakalpojuma sniedzēju un Lietotāju var rasties, Puses risina sarunu ceļā.

        Ja strīds 30 (trīsdesmit) dienu laikā netiek atrisināts sarunu ceļā, strīds risināms Latvijas Republikas tiesā. Šim Distances līgumam ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.

        Ja Pakalpojuma sniedzējs atzīst Lietotāja iesniegto sūdzību par nepamatotu, savukārt Lietotājs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekrīt vai arī Lietotāju neapmierina Pakalpojuma sniedzēja piedāvātais strīda risinājums, Lietotājam ir tiesības izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās alternatīvās strīdu risināšanas iespējas.

        Eiropas Komisija ir izveidojusi tiešsaistes platformu alternatīvai strīdu izšķiršanai, kas atvieglo ārpustiesas metodi jebkuru strīdu risināšanai, kas saistīti ar distances līgumiem. Lietotājs var izmantot šo platformu, lai atrisinātu jebkuru strīdu, kas izriet no tiešsaistē noslēgtiem līgumiem. Platforma ir pieejama šajā saitē.

    8.    CITI NOTEIKUMI

        Lai nodrošinātu vislabāko iespējamo Pakalpojumu, Pakalpojumu sniedzējs patur tiesības pārtraukt sniegtos Pakalpojumus apkopes, sistēmas atjaunināšanas vai jebkādu citu izmaiņu dēļ, atbilstoši informējot Lietotāju.

        Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības apturēt vai pilnībā pārtraukt Pakalpojumu.  Pakalpojumu pārtraukšanas vai apturēšanas gadījumā, ja Pakalpojumu pārtraukšana vai apturēšana nav saistīta ar Lietotāja neatļautajām darbībām, Pakalpojumu sniedzējs atmaksā Lietotājam samaksāto naudu proporcionāli neizmantotām dienām.

        Pakalpojums var nebūt pieejams tādu iemeslu dēļ, kurus Pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt (tajā skaitā, bet neaprobežojoties – infrastruktūras bojājumi vai elektroenerģijas padeves pārtraukumi utt.).

        Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par pārraides kļūdām, kas radušies Lietotāja sakaru, neatbilstošu iekārtu trūkuma vai bojājuma dēļ, laika zonu starpību vai jebkādu citu apstākļu rezultātā, kas ir ārpus Pakalpojumu sniedzēja kontroles.

        Pakalpojumu sniedzējs neatbild un negarantē Pakalpojuma atbilstību jebkādām Lietotāja vēlmēm vai izmantošanas mērķiem. Pakalpojumu sniedzējs neatbild, ja Lietotājs savas tiesības neizmanto vai izmanto neatbilstoši.

        Puses atbild viena otrai par tiešajiem zaudējumiem, kas radušies otrai Pusei vainīgās Puses ļaunprātības vai rupjas neuzmanības dēļ. Zaudējumu esamība jāpierāda Pusei, kura pieprasa to atlīdzināt. Visos gadījumos Pakalpojuma sniedzēja atbildība nepārsniedz Lietotāja samaksāto naudas summu Pakalpojuma sniedzējam konkrētā Pakalpojuma ietvaros.

        Lai uzzinātu vairāk par savu personas datu izmantošanu, Lietotājam ir jāiepazīstās ar Mājaslapas Privātuma politiku.

        Visi paziņojumi, kas saistīti ar Mājaslapas un tajā sniegto Pakalpojumu izmantošanu, jānosūta, izmantojot šajā Distances līgumā norādīto kontaktinformāciju.

        Distances līgums stājas spēkā brīdī, kad Lietotājs atbilstoši Distances līguma nosacījumiem ir veicis Pakalpojumu apmaksu. Distances līgums ir noslēgts līdz saistību izpildei.

        Gadījumā, ja kāds no šī Distances līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējos šī Distances līguma noteikumus.

        Pakalpojumu sniedzējs patur tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma grozīt un/vai papildināt Distances līgumā minētos noteikumus, tos publicējot Mājaslapā. Lietotājam tiek piemērota Distances līguma redakcija, kas ir spēkā Pakalpojumu apmaksas brīdī.

        Lietotājs no Pakalpojumu sniedzēja var iegūt jebkuru šo Distances līguma iepriekšējo versiju.